Специализация по педиатрия

Публикувано на 29 05 2023

О Б Я В Л Е Н И Е

за прием на нови специализанти по реда на Наредба 1

МБАЛ „Здравето 2012” ООД, гр София, ул. „Маестро Кънев” № 4, тел 0888 90 68 11

Във връзка с обявяването на конкурс за прием на нови специализанти по реда на Наредба 1/22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, МБАЛ Здравето 2012 ООД обявява свободни длъжности за „лекар-специализант” както следва:

Две свободни места за длъжността „лекар специализант по педиатрия ” за учебната 2023/2024 г.

Съгласно чл. 14 от Наредба № 1/22.01.2015г., за кандидатстване на място за „лекар- специализант”, кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата

2. Мотивационно писмо;

3. Автобиография – европейски формат;

4. Диплома за завършено висше образование, включително и приложение – копие;

5. Актуално удостоверение за членство в „Български лекарски съюз” – оригинал;

6. Декларация за липса на несъвместимост – по образец съгласно приложение № 4 от Правилата.

Конкурсът ще се осъществи на три етапа:

1.Комисия, създадена със заповед на управителя ще направи подбор по документи;

2. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати.

3. Комисията, провела събеседването ще обяви кандидатите, допуснати до финално интервю с Управителя на МБАЛ Здравето 2012 ООД

Допълнителна информация на тел.: 0888 906 811

При следните условия:
Място на работа – МБАЛ Здравето 2012 ООД

Изисквания за длъжността:
Изискванията за заемане на длъжността са следните: Завършено висше образование по медицина и кандидатите следва да имат среден успех от следването не по- малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по- малко от 4,50.

Подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно. Документите се подават в МБАЛ Здравето 2012 на адрес град София , община Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ № 4 до 17.00 часа на 29.06.2023г;

Изискуемите документи се поставят в запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:
подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
получател: Мбал Здравето 2012 , град София , община Овча купел , ул. „Маестро Кънев“ № 4 , „За участие в конкурс за назначаване на нови специализанти

При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика. По тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение Мбал Здравето 2012 , град София , община Овча купел , ул. „Маестро Кънев“ № 4

Абонирай се за нашия бюлетин