Обявление за прием на нови специализанти по реда на Наредба 1

Публикувано на 28 06 2024

Обявление за прием на нови специализанти по реда на Наредба 1

МБАЛ Здравето 2012 ООД, град София , община Овча купел , ул. „Маестро Кънев“ № 4

Във връзка с обявяването на конкурс за прием на нови специализанти по реда на Наредба №1/22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, МБАЛ Здравето 2012 ООД обявява свободни длъжности за „лекар-специализант” както следва :

Едно свободно място за длъжността „лекар специализант по педиатрия” за учебната 2024/2025 г.

Съгласно чл. 14 от Наредба № 1/22.01.2015г., за кандидатстване на място за „лекар-специализант”, кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата
  2. Мотивационно писмо;
  3. Автобиография – европейски формат;
  4. Диплома за завършено висше образование, включително и приложение – копие;
  5. Актуално удостоверение за членство в „Български лекарски съюз” – оригинал; Декларация за липса на несъвместимост – по образец съгласно приложение № 4 от Правилата.

Конкурсът ще се осъществи на три етапа:

Комисия, създадена със заповед на управителя ще направи подбор по документи;

На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати.

Комисията, провела събеседването ще обяви кандидатите, допуснати до финално интервю с Управителя на МБАЛ Здравето 2012 ООД
Допълнителна информация на тел.: 0888 906 811

При следните условия:

Място на работа – МБАЛ Здравето 2012 ООД
Изисквания за длъжността: завършено висше образование по медицина и кандидатите следва да имат среден успех от следването не по- малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити – не по- малко от 4,50

Подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно

Документите се подават в Мбал Здравето 2012 на адрес град София, община Овча купел , ул. „Маестро Кънев“ № 4 до 17.00 часа на 26.07.2024г

Изискуемите документи се поставят в запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:
 подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 получател: Мбал Здравето 2012 , град София , община Овча купел , ул. „Маестро
Кънев“ № 4 , „За участие в конкурс за назначаване на нови специализанти

При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика. По тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение МБАЛ Здравето 2012 ООД, град София, община Овча купел, ул.„Маестро Кънев“ № 4

Абонирай се за нашия бюлетин