КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ПЕДИАТРИЯ

Публикувано на 28 01 2022

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЗДРАВЕТО 2012 ”ООД – СОФИЯ

На основание Заповед № РД-19-1/14.01.2022г. на Министерство на здравеопазването и на основание чл. 13 от Наредба № 1 от 2015 г.

ОБЯВЯВА

Конкурс за лекари-специализанти по педиатрия за 2 места, финансирани от държавата в МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЗДРАВЕТО 2012 ”ООД – СОФИЯ.

Кандидатите следва да представят следните документи:
• Заявление за участие в конкурса;
• CV;
• Заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина;
• Медицинско удостоверение за работа;
• Свидетелство за съдимост – оригинал; 

Начин на провеждане на конкурса:
• Устно събеседване;

Класират се кандидатите въз основа на средно аритметично число на оценките от изпита, от дипломата и от профил „Педиатрия“, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под „много добър” 4,50 не се класират.

Документите на кандидатите се приемат на регистратура на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЗДРАВЕТО 2012 ”ООД – СОФИЯ в срок от 10.02.2022г. до 10.03.2022г.
Заявление за участие в конкурса и конспектът за изпита се предоставят на разположение на всеки кандидат.
Телефон за справки: 02/4911719 и 0888 906 811

Абонирай се за нашия бюлетин