Конкурс за лекари специализанти

Публикувано на 19 11 2019

Във връзка с Наредба 1 от 22.01.2015 г.  на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл.17, ал.1 от същата наредба, МБАЛ”Здравето 2012” ООД обявява

 

  1. Две свободни места за длъжността   „лекар специализант по детска кардиология  ” за учебната 2019/2020 г.
  2. Две свободни места за длъжността   „лекар специализант по детска пневмология и фтизиатрия  ”за учебната 2019/2020 г.
  3. Две свободни места за длъжността   „лекар специализант по детска гастроентерология ”  за учебната 2019/2020 г.
  4. Едно свободно място  за длъжността   „лекар специализант по детска нефрология и хемодиализа   ”   за учебната 2019/2020 г.
  5. Едно свободно място  за длъжността   „лекар специализант по детска неврология   ”   за учебната 2019/2020 г.
  6. Едно свободно място  за длъжността   „лекар специализант по педиатрия ”   за учебната 2019/2020 г.
  7. Едно свободно място  за длъжността   „лекар специализант по хирургия”   за учебната 2019/2020 г.

 

Изисквания към кандидатите :

 

  • Заявление – свободен текст
  • Автобиография – европейски формат
  • Копие от диплома за завършено висше образование по медицина

 

 

Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 04,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 04,50.

 

 

Документите се подават в МБАЛ “ Здравето 2012” в срок до 18.12.2019г. включително.

 

 

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определяне на кандидатите,  на които се предлага назначаване се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по- горе срок  – 18.12.2019г  .

Събеседването ще се проведе на 19.12.2019г от  09,00 часа в МБАЛ

“ Здравето 2012”.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която приключва работата си като съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кой кандидат да бъде предложено назначаване.

Абонирай се за нашия бюлетин