Конкурс за заемане на конкурсна длъжност

Публикувано на 13 10 2020

ОБЯВЛЕНИЕ

за откриване на конкурс за заемане на конкурсна длъжност за

МБАЛ „Здравето 2012” ООД, гр София, ул. „Маестро Кънев” № 4, тел 0888 90 68 11

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Заповед № 98/02.10.2020  на управителя  за провеждане на конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, и чл. 90 от Кодекса по труда  се обявява конкурс за:

 1. Началник отделение по педиатрия, Началник отделение по гастроентерология

при следните общи  изисквания за длъжността: магистратура по медицина, специалност, която съответства на профила на отделението и минимум пет години трудов стаж по специалността. Предишен опит като началник отделение е предимство.

при следните допълнителни изисквания за длъжността:

А. Началник отделение по педиатрия  – втора профилна специалност в областта на педиатрията.

Б. Началник отделение по гастроентерология – сертификати второ ниво по ендоскопия и второ ниво по абдоминлна  ехография, удостоверени със Сертификат издаден от отдел Следдипломно обучение на съответния ВУЗ

 1. Главна медицинска сестра

при следните общи  изисквания за длъжността: специалист по здравни грижи,образователно-квалификационна степен „магистър” по „Здравен мениджмънт” или „Управление на здравните грижи” и минимум петнадесет години трудов стаж по специалността. Предишен опит като главна или старша сестра е предимство.

 Място на работа: „МБАЛ Здравето 2012“ ООД, гр. София, ул. Маестро Кънев” № 4
Вид на договора: срочен за три години.

Критерии за оценка на класираните кандидати:

 1. Трудов стаж, предишен управленски опит
 2. Втора специалност, компетентности, установени със сертификати от СДК на съответното лечебно заведение;
 3. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с националната здравна политика;
 4. Степен на познаване на нормативната уредба – Закон за лечебните заведения; Закон за здравето; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Наредба № 49/18.10.10г. на Министерство на здравеопазването за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката на акредитация на лечебните заведения и съответния медицински стандарт, Кодекс на труда и Кодекс на професионалната етика.
 5. Способност да се планират и вземат решения;
 6. Професионални и делови качества, административни умения;
 7. Комуникативни и организационни способности;
 8. Способност за обективна преценка и представяне на адекватно решение на конкретен проблем.
  9. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по – ниска от мн.добър 4,50.
  Необходими документи: Заявление за участие в конкурса по образец, декларация по образец, Професионална биография, копия на диплома за висше образование, диплома/и за специалност, Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка, копия на сертификати, удостоверяващи нужните компетентности.  За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Документите да се представят в  30 дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в       МБАЛ Здравето 2012 ООД на адрес – гр София, ул. Маестро Кънев № 4, регистратура.

Заповедта за провеждането на конкурса и длъжностната характеристика на длъжността са на разположение на кандидатите.

За справки и информация: Албена Митева, 0888 906811, e-mail: info@abv.bg

Абонирай се за нашия бюлетин