Конкурс за длъжност за началник на отделение по Хирургия

Публикувано на 20 03 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ОБЯВЛЕНИЕ

за откриване на конкурс за заемане на конкурсна длъжност за

Началник отделение по хирургия 

МБАЛ „Здравето 2012” ООД, гр София, ул. „Маестро Кънев” № 4, тел 0888 90 68 11

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Заповед № 18/17.03.2020  на управителя  за провеждане на конкурс за длъжностите, определени в чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, и чл. 90 от Кодекса по труда  се обявява конкурс за:

I.Началник отделение по хирургия 

при следните общи  изисквания за длъжността: магистратура по медицина, специалност, която съответства на профила на отделението и минимум пет години трудов стаж по специалността. Предишен опит като началник отделение е предимство.

при следните допълнителни изисквания за длъжността:

А. Началник отделение по хирургия – втора хирургична  специалност е предимство

 Място на работа: „МБАЛ Здравето 2012“ ООД, гр. София, ул. Маестро Кънев” № 4
Вид на договора: срочен за три години.

Критерии за оценка на класираните кандидати:

 1. Трудов стаж, предишен управленски опит
 2. Втора специалност, компетентности, установени със сертификати от СДК на съответното лечебно заведение;
 3. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с националната здравна политика;
 4. Степен на познаване на нормативната уредба – Закон за лечебните заведения; Закон за здравето; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Наредба № 49/18.10.10г. на Министерство на здравеопазването за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката на акредитация на лечебните заведения и съответния медицински стандарт, Кодекс на труда и Кодекс на професионалната етика.
 5. Способност да се планират и вземат решения;
 6. Професионални и делови качества, административни умения;
 7. Комуникативни и организационни способности;
 8. Способност за обективна преценка и представяне на адекватно решение на конкретен проблем.
  9. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по – ниска от мн.добър 4,50.
  Необходими документи: Заявление за участие в конкурса по образец, декларация по образец, Професионална биография, копия на диплома за висше образование, диплома/и за специалност, Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка, копия на сертификати, удостоверяващи нужните компетентности.  За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

 

                Документите да се представят в  30 дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в     МБАЛ Здравето 2012 ООД на адрес –     гр София, ул. Маестро Кънев № 4, регистратура.

Заповедта за провеждането на конкурса и длъжностната характеристика на длъжността са на разположение на кандидатите.

За справки и информация: Албена Митева, 0888 906811, e-mail: info@zdraveto.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Абонирай се за нашия бюлетин