Харта за правата на пациента

Хартата за правата на пациента е изготвена на база препоръките на Световната медицинска асоциация.

  Всеки пациент има право:

 1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 2. Да знае името на лекаря (лекарите), който отговаря за неговото лечение и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 4. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение, и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложените изследвания и лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 6. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията свързани с диагностиката и лечението му да се провеждат дискретно.
 7. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 8. Да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му, и да откаже да участва в такова изпитание.
 9. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 10. Да бъде запознат с правилника на клиниката и задълженията, които засягат поведението му като пациент.
 11. Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащането.
 12. Да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
 13. Да прави оплаквания пред Министерство на здравеопазването, Регионалната здравно осигурителна каса, регионалното ръководство на Българския лекарски съюз и администрацията на болницата, когато правата му, посочени в тази ХАРТА, са накърнени.
 14. Да знае името на лекаря (лекарите), който отговаря за неговото лечение и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 15. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 16. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложените изследвания и лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 17. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 18. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията свързани с диагностиката и лечението му да се провеждат дискретно.
 19. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 20. Да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му, и да откаже да участва в такова изпитание.
 21. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 22. Да бъде запознат с правилника на клиниката и задълженията, които засягат поведението му като пациент.
 23. Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащането.
 24. Да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
 25. Да прави оплаквания пред Министерство на здравеопазването, регионалната здравно осигурителна каса, регионалното ръководство на Българския лекарски съюз и администрацията на болницата, когато правата му, посочени в тази ХАРТА, са накърнени.

Задължения на пациента по време на болничен престой:

За успешното протичане на диагностично-лечебния процес е необходимо пациентът:

 • да се придържа към установените правила и норми в болницата;
 • да се грижи за собственото си здраве и да не застрашава здравето на другите;
 • да уважава другите пациенти в стаята и да спазва Правилника за вътрешния ред;
 • да уважава и да съблюдава указанията на персонала и да го информира за извършени и предстоящи манипулации и изследвания;
 • при хоспитализация да предавде на свои близки пари и ценности на съхранение. Болницата не носи отговорност за изчезнали вещи и ценности на пациента;
 • да не пуши в болничните стаи и да не консумира алкохол, както и да не внася бързоразвалящи се храни и други продукти;
 • да не ползва мобилни телефони в близост до животоподдържаща апаратура;
 • да пази имуществото на болницата. При установени щети се задължава да възстанови себестойността им.

Задълженията на пациенти под 18 години се поемат от техните родители, настойници или попечители или лицата по чл.162, ал.3 от ЗЗ.

Абонирай се за нашия бюлетин