МБАЛ „Здравето”, МЦ „Детско здраве” и СМДЛ „Сана” имат договор с Националната здравноосигурителна каса.

Всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп. Пациентът не заплаща за лечението си, което НЗОК покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая, медикаменти и консумативи, които не се покриват от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата.

Вие ще бъдете уведомени и вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, вие заплащате по ценоразписа на медицинския център, лабораторията и болницата. При приемане, след първичния клиничен преглед ще получите информация за стойността на необходимото лечение чрез първична план-сметка, която се попълва в приемния кабинет.

Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на лекуващ лекар/екип, както и някои консумативи, които ще бъдат използвани за вашето лечение. Ако по време на престоя ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, вие ще бъдете уведомени за тяхната стойност и за промяната в крайната сума.

Срок за провеждане на платен вторичен преглед – до 30 дни от провеждането на платен първичнен преглед.

МБАЛ “Здравето” работи по договор със следните здравноосигурителни фондове. Вижте тук.

МЦ”Детско здраве” работи по договор със следните здравноосигурителни фондове. Вижте тук.

Съгласно тях, вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд.

ВАЖНО!

Прегледи на лица с допълнително здравно осигуряване по фонд се извършват само в работното време на двата филиала на МЦ „Детско здраве“ след потвърждаване от координатор и предварително записване на час.

ФИЛИАЛ – МАЕСТРО КЪНЕВ № 4 

Понеделник – петък: 08:00 – 20:00 часа

Събота и неделя: 08:00 – 18:00 часа

ВСИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛЕКАР ПЕДИАТЪР МЕЖДУ 20:00 и 08:00 ЧАСА СА В ИЗВЪНРАБОТНОТО ВРЕМЕ И СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ЦЕНОРАЗПИС НА МЦ“ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ (ФИЛИАЛ МАЕСТРО КЪНЕВ 4)

ОБЕКТЪТ НЕ РАЗПОЛАГА С ПОС ТЕРМИНАЛ!

ФИЛИАЛ – УЛИЦА АМИ БУЕ № 27

Понеделник-петък: 08:00 – 20:00 часа

Събота: 08:00 – 13:00 часа

Неделя: почивен ден

ОБЕКТЪТ НЕ РАЗПОЛАГА С ПОС ТЕРМИНАЛ!

Пациентите се приемат срещу:
1. Предоставена валидна карта
– проверява се датата на валидност
– здравноосигурителният номер
– пакетът, за който е осигурен пациента /в зависимост от пакета се определят прегледите, които могат да се извършат/. При евентуално съмнение за това, какви прегледи Ви се полагат свържете се с координатор на фонда, към който сте осигурени.
2. Предоставената осигурителна карта трябва да е на името на лицето, което ще се преглежда
3. Пациентите над 18-годишна възраст не дължат потребителска такса
4. Пациентите могат да извършат при нас само прегледи, договор за лабораторни изследвания МЦ “ Детско здраве“ няма. Ако желаете да направите изследванията в центъра те се заплащат по ценоразпис.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЗДРАВЕТО 2012”


Правилник за условията и реда за заплащане на медицинската помощ, както и за допълнително поискани услуги, които не са медицински.

ПРАВИЛНИК:

РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Този правилник урежда условията и реда за заплащане на:
– медицинската помощ по избор на пациентите;
– медицинската помощ от здравно-неосигурени пациенти;
– платените медицински услуги;
– допълнително поискани услуги, които не са медицински.

РАЗДЕЛ ІІ – МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ.

Чл. 2 /1/ Медицинската помощ по избор на пациентите се заплаща, съгласно предложени и одобрени от управителите цени и на основание чл. 2, т. 3 от Наредба №22 на МЗ.

/2/ Цените на предлаганите медицински дейности са утвърдени в Приложения към настоящия правилник.
/3/ Заплащат се следните медицински и немедицински услуги:
а/ Първична и специализирана медицинска помощ, потърсена по желание на пациента.
б/ Болнично лечение провеждано в стационарния блок на:
–неосигурени пациенти;
– пациенти, пожелали лечение в болницата за заболявания, за които няма сключен договор по клинични пътеки;
– пациенти, приети по клинични пътеки, които желаят да напуснат стационара преди края на срока, определен от НЗОК за продължителността на пътеката, или да бъдат изписани без да са изпълнени всички задължителни процедури, включени в пътеката;
в/ Допълнително предоставени услуги: избор на лекуващ лекар, лечение на стая с подобрени битови условия, такса за придружител за деца над седем години, индивидуален пост от медицинска сестра и др.
/4/ Не се заплаща по ал.1 – издаване на удостоверение за смърт.

РАЗДЕЛ ІІІ – РЕД ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 /1/ Извънболничните медицински услуги се извършват след предварително заплащане в касата на болницата

Чл. 4 /1/ При постъпване на болнично лечение на пациенти пожелали сами да заплатят лечението си, се изготвя план-сметка за стойността на лечението, която се заплаща авансово в размер на 80%, а останалата част – след приключването му и изготвянето на окончателната сметка.
/2/ След изготвяне на окончателната сметка се издава фактура за цялата стойност на лечението в два екземпляра: за болния и за счетоводството
/3/ Надвзети суми се възстановяват от касата на болницата при изписването на болния.

Чл. 5 /1/ Предварително се заплащат допълнително поисканите услуги:
– Авансово в размер на 50% от стойността на еднодневния избор на такса придружител и еднодневния избор на лечение в стая с подобрени битови условия, останалата част – след приключване на лечението.
– Предварително на 100% се заплаща стойността на допълнително поисканата услуга – избор на лекуващ лекар.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  • 1. Половината от цената за избор на лекуващ лекар и екип се заплаща на избраните от пациента лекар и екип, като елемент от трудовите им възнаграждения.
    §2. Плащането ПО §1. се извършва веднъж месечно за предходния месец, на основание представени финансови документи/ фактури/, в които ясно са посочени: отделение, име и длъжност на лекуващия лекар и на сестрата избрани от пациента
    §3. Правилникът е приет от управителите и влиза в сила, считано от 07.05.2013г.

Правилникът е приет от управителите и влиза в сила, считано от 07.05.2013г.

Абонирай се за нашия бюлетин