Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Общи условия на сайта

Общи условия на сайта

Преди да използвате сайта www.zdraveto.com, моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООДс който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на посочените по-долу условия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и www.zdraveto.com. Чрез достъпа до сайта и извършената регистрация, Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ , че се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате в съответствие с действащото законодателство. В случай, че не сте съгласни с поне едно от тях, не се регистрирайте за достъп до сайта www.zdraveto.com.

 1. ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

Сайтът е предназначен за компютри и мобилни устройства и е достъпен напълно безплатно.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материалите, публикувани в уеб сайта www.zdraveto.com са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права, поради което нерегламентираното им използване представлява правонарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

За лицензиране на сайта www.zdraveto.com, трябва да следвате следните правила.

а) Предоставя се разрешение за използване на информацията единствено за лични и нетърговски цели. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на правото на собственост, като с предоставения достъп нямате право да:

– Използвате материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско);

– Премахвате обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите;

– Предоставяте „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри;

б) Този лиценз се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглен по всяко време. При прекратяване на достъпа до информация или при оттеглянето на този лиценз, сте задължени незабавно да премахнете, унищожите и/или изтриете всички свалени материали, независимо дали са в електронен вид или на хартиен носител.

 1. УПОТРЕБА НА САЙТА www.zdraveto.com

Цялото съдържание на уеб сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции , пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, администраторът на уеб сайта www.zdraveto.com  не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в Интернет пространството, наличието на мобилна мрежа, качването на материалите в някои от сайтовете, несвързани с www.zdraveto.com.

4.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД  се ангажират да гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

www.zdraveto.com събира статистическа информация за посещаемостта на сайта, статистика за кликанията и др. действия на потребителите да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД на e-mail: info@zdraveto.com.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайта www.zdraveto.com . Цялата информация, данни, текст, снимки, съобщения или други материали (т.нар.„Съдържание”), създадени от Вас с помощта на уеб сайта са единствено Ваша отговорност. Вие носите всички рискове, свързани с използването на Вашето Съдържание. Вие декларирате и гарантирате, че:

 • Вие имате право да изпълнявате функции по отношение на съдържанието (включително без ограничения: качване, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, публично показване и производни от съдържанието);
 • Използването на Съдържанието от страна на оторизирани потребители няма да наруши авторско право или правото на лична неприкосновеност, собственост или всякакви други права на трети лица, няма клеветническо или обидно съдържание и не противоречи по друг начин на закона и/или добрите нрави;
 • Качената от Вас информация ще бъде точна, вярна, актуална и пълна по всяко време. Цялата информация, която ни предоставяте за себе си по време на процеса на регистрация ще бъде отнесена към „Информация”. Вашата информация ще бъде използвана в съответствие с политиката ни за конфиденциалност. В този случай ние действаме само като пасивен канал за създаване и предоставяне на вашето Съдържание, като се съобразяваме с декларациите и гаранциите, представени в настоящите Общи условия.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Уеб сайта ще създава личен акаунт за своите регистрирани потребители. Всеки потребител си запазва правото да изтрие личния си акаунт по всяко време.

5.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

5.2.1. Потребителите се задължават да не публикуват в www.zdraveto.com неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се считат за обидни и уронващи престижа на медицинските лица, притежаващи профил www.zdraveto.com  и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

5.2.2. Потребителите се задължават да не публикуват в www.zdraveto.com изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

5.2.3. Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани отwww.zdraveto.com, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползванена сайта.

5.2.4. Потребителите носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на сайта.

5.2.5. Всеки потребител носи отговорност за неоторизиран достъп до своя акаунт. Пароли и друга информация за логване в уеб сайта не трябва да се предоставя на трети лица.

5.3. ПРАВА НА „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД:

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД от своя страна, имат право да заличат окончателно акаунта на регистриран потребител поради причини, които считат за основателни.

Данните, предоставени от всеки потребител, могат да бъдат използвани от „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД  за осъществяване на контакт с него, както и за предоставяне на актуална информация.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД  правят всичко възможно, за да поддържат в сайта си масиви от достоверна, точна и актуална информация. Несъответствия или пропуски са възможни само по обктивни причини. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД не носят отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД  не носят отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД не носят отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този уеб сайт.

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД имат право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД  не носят отговорност за вреди (включително, но не само вреди, причинени от загуба на данни или неправомерно използване на данни), произтичащи от качването и използването или невъзможността за използване на материали в уеб сайта, дори ако „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД  или техни упълномощени представители са били уведомени устно или писмено за възможността от настъпване на подобни вреди. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничаване на косвените гаранции или ограниченията на отговорността за косвени или случайни вреди, ако принадлежите към подобна юрисдикция, тези ограничения не се отнасят за Вас.

7. РЕВИЗИИ

Информацията, публикувана  в сайта www.zdraveto.com, може да съдържа технически, печатни или фотографски грешки. „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в уебсайта е по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

8. ВРЪЗКИ

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД не се задължава да преглежда изцяло съдържанието на всички сайтове, към които има линкове (връзки) от уеб сайта и поради това не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на сайта не означава обвързване от страна на „МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД.  Използването на такъв свързан уеб сайт е на собствен риск на потребителя.

9. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И МОДИФИКАЦИИ

„МБАЛ Здравето 2012“ ООД и „МЦ Детско здраве“ ЕООД  могат да ревизират и изменят настоящите Общи правила и условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време без предизвестие. С помощта на ревизиран уеб сайт  вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези Общи Правила и Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези промени, с едноседмично писмено предизвестие, от момента на публикацията им, завявате за това, след което се извършва заличаването на Вашата регистрация и достъп.

10. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Всяка претенция, свързана с използването на уеб сайта се урежда съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

11. ПОЛИТИКА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Неприкосновеността на Вашата лична информация е важна за нас. Разработихме тази политика, за да разберете как събираме, използваме, съхраняваме и разпространяваме получената лична информация. Следните разпоредби очертават основните начала на нашата политика за неприкосновеност на личната информация:

 • Преди или по време на събирането на лична информация, ние ще определяме целите, за които се събира информацията;
 • Ние ще събираме и използваме личната информация единствено за осъществяване на целите, определени от нас и за други съвместими цели;
 • Ние ще събираме посочената информация единствено и само с позволените от закона средства и, когато е необходмо – със знанието и съгласието на засегнатото лице;
 • Ние ще съхраняваме личната информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на посочените цели, като осигуряваме максимална технологична сигурност за защита на информацията;
 • Личните данни се събират и съхраняват по начин, подходящ за целите на тяхното използване и доколкото това е необходимо за тези цели, същите трябва да бъдат точни, пълни и актуални;
 • Ние ще защитим личните Ви данни с всички разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба или кражба, както и срещу неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или промяна;
 • Ние ще осигурим лесен достъп за потребители на уеб сайта до нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.
 • Ние ще поддържаме прозрачност на всички процедури и във взаимоотношенията си с Вас относно начините на събиране, съхранение и използване на всякаква лична информация.

Ангажирани сме с провеждането на нашата дейност в съответствие с горепосочените принципи, за да се гарантира, че поверителността на личната информация е надлежно осигурена.

 

Call Now ButtonЗапишете час за преглед