Условия и ред за оказване на специализирана медицинска дейност по здравна каса

в сила от 01. 01. 2011 година

Чл. 130. (1) Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗЗОЛ, на които е издадено “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) от лекар работещ в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ или от ОПЛ

(2) Специалистът осъществява своята част от дейността и връща информацията  на ОПЛ с указания за продължаване на лечението чрез пациента.

(3) Специалистът отразява оказаната медицинска помощ в “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1).

(4) Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.

(5) Медицинското направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4)  е валидно до 30 календарни дни от издаването му.

(7) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило договор с НЗОК. Специалистът определя ден и час за консултация.

Чл. 131. (1) Лечебните заведения за СИМП обявяват в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените лица, своя седмичен график, който включва часовете за амбулаторен прием , както и телефон за връзка.

Всяко лечебно заведение поддържа и съхранява листа на чакащите и уведомява пациентите си за първата следваща свободна дата за амбулаторен прием.

Чл. 133. (1) Изпълнителят на СИМП извършва дейности от пакетите при първични и вторични посещения на ЗЗОЛ.

Чл. 134. Специалистът е длъжен да насочва за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.

Чл. 137. Специалистът води необходимата документация съгласно глава петнадесета, раздел ІV.

Чл. 138. (1) Лечебното заведение за СИМП изисква консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист от същото или друго лечебно заведение, сключило договор с НЗОК, в следните случаи:

1. при необходимост от консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист от същата или  от друга специалност;

при необходимост от извършване на МДИ и/или ВСМДИ с “Медицинско направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4).

(2) Лечебното заведение за СИМП разполага медицински направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение и направления за медико-диагностични изследвания.

(3) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ, лекар от лечебно заведение за СИМП, работещ в изпълнение на договор с НЗОК за оказване на СИМП, не следва да назначава и извършва за периода на хоспитализацията консултативни прегледи  и изследвания, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;

2. придружаващи заболявания по време на стационарното лечение.

Чл. 139. Специалистът предоставя на ОПЛ чрез пациента необходимите документи за всяко консултирано от него лице в случаите, когато то се нуждае от скъпоструващо лечение, съгласно правилата за извършване на експертизи и дейност на комисията по чл. 78 ЗЗО.