Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Правилник за заплащане на платени медицински услуги

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЗДРАВЕТО 2012”
Правилник за условията и реда за заплащане на медицинската помощ, както и за допълнително поискани услуги, които не са медицински.

Правилник

РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1 Този правилник урежда условията и реда за заплащане на:
– медицинската помощ по избор на пациентите;
– медицинската помощ от здравно-неосигурени пациенти;
– платените медицински услуги;
– допълнително поискани услуги, които не са медицински.

РАЗДЕЛ ІІ – МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ.

Чл. 2 /1/ Медицинската помощ по избор на пациентите се заплаща, съгласно предложени и одобрени от управителите цени и на основание чл. 2, т. 3 от Наредба №22 на МЗ.

/2/ Цените на предлаганите медицински дейности са утвърдени в Приложения към настоящия правилник.
/3/ Заплащат се следните медицински и немедицински услуги:
а/ Първична и специализирана медицинска помощ, потърсена по желание на пациента.
б/ Болнично лечение провеждано в стационарния блок на:
–неосигурени пациенти;
– пациенти, пожелали лечение в болницата за заболявания, за които няма сключен договор по клинични пътеки;
– пациенти, приети по клинични пътеки, които желаят да напуснат стационара преди края на срока, определен от НЗОК за продължителността на пътеката, или да бъдат изписани без да са изпълнени всички задължителни процедури, включени в пътеката;
в/ Допълнително предоставени услуги: избор на лекуващ лекар, лечение на стая с подобрени битови условия, такса за придружител за деца над седем години, индивидуален пост от медицинска сестра и др.
/4/ Не се заплаща по ал.1 – издаване на удостоверение за смърт.

РАЗДЕЛ ІІІ – РЕД ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4 /1/ При постъпване на болнично лечение на пациенти пожелали сами да заплатят лечението си, се изготвя план-сметка за стойността на лечението, която се заплаща авансово в размер на 80%, а останалата част – след приключването му и изготвянето на окончателната сметка.
/2/ След изготвяне на окончателната сметка се издава фактура за цялата стойност на лечението в два екземпляра: за болния и за счетоводството
/3/ Надвзети суми се възстановяват от касата на болницата при изписването на болния.

Чл. 5 /1/ Предварително се заплащат допълнително поисканите услуги:
– Авансово в размер на 50% от стойността на еднодневния избор на такса придружител и еднодневния избор на лечение в стая с подобрени битови условия, останалата част – след приключване на лечението.
– Предварително на 100% се заплаща стойността на допълнително поисканата услуга – избор на лекуващ лекар.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. Половината от цената за избор на лекуващ лекар и екип се заплаща на избраните от пациента лекар и екип, като елемент от трудовите им възнаграждения.
§2. Плащането ПО §1. се извършва веднъж месечно за предходния месец, на основание представени финансови документи /фактури/, в които ясно са посочени: отделение, име и длъжност на лекуващия лекар и на сестрата избрани от пациента
§3. Правилникът е приет от управителите и влиза в сила, считано от 07.05.2013г.

Правилникът е приет от управителите и влиза в сила, считано от 07.05.2013г.